GDPR

Zákonné spracúvanie osobných údajov našich pacientov a dotknutých osôb vrátane ich ochrany je pre naše zdravotnícke zariadenie veľmi dôležité.

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov

Podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno:
Stenimed, s.r.o., Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava - Staré mesto,
IČO: 53377133
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Sro., vl. č. 149029/B

 

Kontaktné údaje:

Sídlo ambulancie:
Plynárenská 2C, 821 09 Bratislava
telefón +421 905 035 276
E-mail: endokrinologia@steniclinic.sk

 

ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

I. poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov: spracúvanie osobných údajov pacientov je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zdravotníckeho zariadenia) podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. h) Nariadenia, ktorá nám vyplýva najmä z týchto osobitných zákonov:

 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti sú spracúvané aj údaje týkajúce sa zdravia patriace do osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia.

II. monitorovanie priestorov našej čakárne na adrese Plynárenská 2C, Bratislava 821 09 kamerovým systémom za účelom ochrany majetku a osôb: spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktoré ako prevádzkovateľ sledujeme. Našim oprávneným záujmom je zaistenie ochrany nášho majetku a bezpečnosti osôb. Kamerový záznam môže byť využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO ICH KATEGÓRIE

Osobné údaje pacientov poskytujeme príjemcom: najmä zdravotným poisťovniam, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytujúcim lekársku starostlivosť pacientovi, na vyžiadanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národnému centru zdravotníckych informácií v súvislosti so štatistikami a elektronickým zdravotníctvom, poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, osobám vymenovaným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvané prostredníctvom kamerového systému môžu byť poskytnuté polícii, prokuratúre, súdu za účelom objasnenia priestupkov alebo trestných činov.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje pacienta, ktorému bola poskytovaná zdravotná starostlivosť uchovávame v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. po dobu 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvané kamerovým systémom v priestoroch zdravotníckeho zariadenia na adrese Plynárenská 2C, Bratislava 821 09 uchovávame po dobu 72 hodín. Následne sú kamerové záznamy vymazávané.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA

Poskytovanie Vašich osobných údajov nášmu zdravotníckemu zariadeniu za účelom poskytnutia lekárskej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť nám pravdivé osobné údaje nevyhnutné na zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti. Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu môže mať za následok odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSȎB

Všeobecné pravidlá pre uplatňovanie práv dotknutých osôb u nás ako prevádzkovateľa sú upravené v čl. 12 Nariadenia. V prípade, že budeme mať oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje svoje práva dotknutej osoby, môžeme v zmysle Nariadenia požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba tzn. fyzická osoba, o ktorej osobné údaje spracúvame, máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tieto práva:

 • získať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje
 • získať prístup k osobným údajom a informácie: o účeloch spracúvania; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté; dobe uchovávania osobných údajov alebo informáciu o kritériách jej určenia
 • dostať kópiu osobných údajov • získať informácie o zdroji získania Vašich osobných údajov, ak ste nám ich Vy neposkytli,
 • požadovať opravu nesprávnych osobných údajov/doplnenie neúplných osobných údajov
 • požadovať vymazanie osobných údajov, ak sú na výmaz splnené zákonné dôvody
 • požadovať obmedzenie spracúvania v určených prípadoch
 • podať návrh dotknutej osoby (sťažnosť) dozornému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

 

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti podľa osobitného zákona (napríklad zákonná lehota na uchovávanie/archiváciu osobných údajov), nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov (spracúvanie nie je vykonávané na právnom základe oprávnený záujem alebo verejný záujem), nemá právo na prenosnosť osobných údajov (spracúvania sa nezakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluve). Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov monitorovaním priestorov kamerovým systémom má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Svoje práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov si môžete u nás uplatniť žiadosťou zaslanou písomne na adresu Stenimed, s.r.o., Plynárenská 2C, 821 09 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu: endokrinologia@steniclinic.sk.